Home / فیلم های اموزشی اندروید

فیلم های اموزشی اندروید

سلام دوصثان این بار مجموعه بسیار مفید و ارزشند رو تهیه کردیم سعی شده بیشتر آموزش ها رایگان باشه وفقط برخی پولی باشه

جلسه هیجده دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه هیجده دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار با …

Read More »

جلسه هفده دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه هفده دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار با …

Read More »

جلسه شانزده دوره آموزش مقدماتی اندروید

جلسه شانزده  دوره آموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار با …

Read More »

جلسه پانزده دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه پانزده  دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار با …

Read More »

جلسه سیزده دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه سیزده دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار با …

Read More »

جلسه چهارده دوره اموزش مقدماتی اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه چهارده دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندروید به طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها …

Read More »

جلسه دوازده دوره اموزش مقدماتی اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه دوازده دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار …

Read More »

جلسه یازده دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه یازده  دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار …

Read More »

جلسه دهم دوره اموزش مقدماتی اندروید(رایگان)

جلسه دهم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه دهم دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار …

Read More »

جلسه نهم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه نهم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه نهم دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار …

Read More »

جلسه هشتم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه هشتم دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار با انواع intent ها ۶-کار …

Read More »

جلسه هفتم دوره اموزش مقدماتی اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید جلسه هفتم دوره اموزش مقدماتی اندروید   مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار …

Read More »

جلسه ششم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه ششم دوره اموزش مقدماتی اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید  جلسه ششم دوره اموزش مقدماتی اندروید (رایگان) مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) ۵-کار …

Read More »

جلسه پنجم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه پنجم دوره اموزش مقدماتی اندروید

Learn Android Programming آموزش برنامه نویسی اندروید  جلسه پنجم دوره اموزش مقدماتی اندروید مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه …

Read More »

جلسه چهارم دوره اموزش مقدماتی اندروید

جلسه چهارم دوره اموزش مقدماتی اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید جلسه چهارم دوره اموزش مقدماتی اندروید     مباحث وسر فصل های دروه اموزش مقدماتی اندرویدبه طور کامل شامل: ۱-نصب ابزارهای مورد نیاز برنامه نویسی ۲-مروری بر زبان جاوا (۳۲-) ۳-استفاده از ابزار debuging در اندروید ۴-طراحی UI در اندروید)برای دستگاه های با اندازه صفحه متفاوت) …

Read More »